Kommunal klimagas-udledning

Af Klaus Aage Bengtson, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Holtetvej 91, 9370 Hals
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Kommunerne har et meget stort ansvar for en øget klimagas-udledning, hvis de ikke sørger for en tilstrækkelig oprensning af de kommunale vandløb. Det er nemlig en stort set overset, men meget alvorlig konsekvens af manglende oprensning af vandløb.

Når oprensningen af vandløb er mangelfuld, vil et vandløb flyde over sine bredder. Derved oversvømmes de nærliggende marker, og markens dræn stoppes. Disse dyrkede marker er næringsfyldte, idet de oplagrer næringsstoffer og kulstof. Ved oversvømmelsen vil markerne blive vandmættede og dermed iltfattige, og derfor vil de lække klimagasser. Det drejer sig om klimagasserne metan og primært lattergas. Lattergas er 260 gange mere potent end almindelig CO2. Så det er virkelig noget, der skal undgås. Og som kommunerne kan undgå, hvis de vil.

Når landmandens dræn fungerer optimalt ud til velpassede vandløb, sker sådanne læk ikke. En veldrænet, kalket mark er ilt-mættet og vil stort set ikke lække klimagasser. Derfor er det så vigtigt for klimaet, at markerne kan komme af med vandet ud i vandløbene. Det sker, når landmanden har mulighed for at pleje mark og afgrøder ud til tilstrækkeligt oprensede vandløb. Det er kommunernes ansvar.

Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til alle kommuner:

Få jeres vandløb renset, sørg for at afvandingen fungerer – så I ikke ender som klima-syndere.

[adning id="17957"]

Fik du læst?